Yrd. Doç. Dr. Cevdet ŞANLI Yönetim Kurulu Adına
                  İnsan eşref-i mahlukat olarak yaratılmış;  yeryüzüne de imtihan için gönderilmiştir. Din gü- nünün (Mâlik-i yevmi’ddîn) sahibi tarafından da  kullukla mükellef kılınmıştır. Alemlere rahmet  olarak gönderilen Resulullah (sav.)’in hürmeti- ne bütün mükevvenatı yaratan Rabbü’l-Alemin  onun emanetini insanlara tebliğ edecek pey- gamberler silsilesi halketmiştir. Allah indinde dinin  İslam olduğu (“İnne’d-dine  indallahü’l-İslam ) beyan edilerek Kur’an-ı  Kerim’de nasıl inanmamız gerektiği ve nasıl  ibadet etmemiz gerektiği ifade edilmekle kal- mamış, aynı zamanda Resulullah (sav)’ın haya- tında tatbik ettikleri ile de usve-i hasene olarak  bizlere gösterilmiştir.  Allah(cc)’ın kelamı, Resulullah (sav)’ın sünneti,  fukahanın fıkhı, ümmetin icma’ı ile 14 asırdır  yaşanan İslam dini üzerine asırlarca saldırılar  olmuştur. Bu saldırıların en şedidini 15 Temmuz  gecesi yaşadık. Aslında bu bir sonuç idi. Nerede  ise iki asırdır, İslam’ın sancaktarlığını yapan bu  aziz millete ve ümmete farklı şekillerle saldı- rıldı. Türk milleti 10. Asırdan beri İslam’la şereflen- miş; o günden bugüne İslam’ın sancaktarlığını  yapmıştır. Hadimülharemeyn olmayı Ha- kimülharemeyn olmaya tercih etmiştir. İ’la-  Kelimetullah uğruna kendini adayan ecda- dımız son ana, son nefese kadar bunu devam  etttirmiş; Çanakkale ve İstiklal Harbleri ile de  bunu taçlandırmıştır.   Tanzimat Fermanı, yetmedi  Islahat Fermanı,- yetmedi  Kanun-ı Esasi, yetmedi I. Meşrutiyet,  yetmedi II. Meşrutiyet, yetmedi Cumhuriyet,  yetmedi Laiklik, yetmedi  Ezanın yasaklanması  (1932-1950)… Bütün bunlar Türk milletini te-
“Ne harâbiyiz ne harâbâtiyiz; Kökü mâzide olan âtiyiz” Y. Kemal 
daha      önce      yapılanların      intikamını      alırcasına    bu     münafıkça     harekete     “  dur! ”     demiştir.     Cep- hede      bize      diz      çöktüremeyenler      münafıklık      ve    takıyye      maskesini      takmış      canilerle      bizi      vur- maya      çalıştılar.      Bunu      fark      etmemiz      ve      fark    ettirmemiz       gerekmektedir.       Bu       sadece       bir    “  Paralel     Devlet     Yapılanması ”      değil      “  Pa  - ralel     Din     Yapılanması ”dır.     Bunu     görmemiz     lazım.     Kırk yılı aşkın süre terör örgütleri ile bizi hiza- ya     çekmek     isteyenler,     en     son     bizden     gözüken    münafıklarla     bizi     yok     etmeye     çalıştılar.     Bunun    bizim     şahsımızda     dine     yapılan     en     büyük     hücum    olduğunu    bilmemiz    gerekir.    15    Temmuz    gecesi   dahil    vatan     elden     gidiyor!  ”     diyerek     hiçbir    yerden      bir      şey      beklemeden      sokaklar      çıktık.    Ulu’l-emr’in son demesine kadar da evimize gir- medik. Biliyorduk ki vatan yoksa ev de yoktur;  din de. Çünkü Hubbü’l-Vatan Mine’l-İman bizim düsturumuzdur.  BEŞİR      derneği      81      İl      ve      200’ü      aşkın      noktada    Milli     İrade     nöbetlerine     devam     etmekle     kalmadı;    ayrıca      bu      nöbetlere      gelen      vatandaşlarımıza    7/24    saat    esası    ile    hizmet    sundu.    Çünkü    BEŞİR   derneği’nin    anlayışında    “  Hizmet   Nimettir ”    var.    Birileri     pis     emelleri     için     bu     kavramlarımızı     ne    kadar     kirletirse     kirletsin;     biz     onlara     müsaade    etmeyeceğiz,     inadına     hizmet     inadına     himmet   diyerek   Halka    hizmeti    Hakk’a    hizmet    bile - rek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milli     İrade     için     çıkardığımız     bu     bülten     dolayısı    ile     tüm     şehid     ve     gazilerimizi     minnetle     anarken;    emeği     geçenlere     teşekkür     eder,     hayırlara     vesile    olmasını     temenni     ederim.
yakkuzda     tutmuş,     dinini     muhafaza     yolunda     nice    şehidler    vermiştir.    Bunların    hiç    birisi    15    Temmuz   İşgal    hareketi    kadar    şedid    ve    korkunç    olmamış- tır.    15    Temmuz    Türk    milletinin    yeniden    diriliş   destanı,     yeniden     var     oluş,     yeniden     tarihe     yön    verme     hamlesi     olarak     karşımıza     çıkmaktadır. Basın-yayın  yoluyla Paralel Devlet Yapı- lanması algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır.  15    Temmuz’u    sadece    bu    zannedersek,    tamamen   yanılırız;    mesele    bu    değildir,    bu    sonuçtur.    Yer- yüzünde     Resulullah(sav)’ın     yolunda     Kur’an’ın   emrettiği    sünni     omurga  ”yı    ecdadımız    asırlar- ca temsil etmiş; millet olarak da biz her şeye  rağmen bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Çün- kü     bu     topraklar,     Hoca     Ahmed     Yeseviler’in,     Şah-ı    Nakşibendiler’in,       Mevlanalar’ın,       Yunuslar’ın,   Hacı     Bayram-ı        Veliler’in,     Hacı     Bektaş-ı     Veli- ler’in,     Akşemseddinler’in,     Aziz     Mahmud     Hüda- yiler’in     Seyyid     Abdülhakim-i     Arvasiler’in,     Seyyid    Abdülhakim-i     Bilvanisiler’in,     Sultan     Seyyid     Mu  - hammed     Raşidler’in     ahlakları     ile     yoğurdukları      topraklardır. 15    Temmuz,    40    yılı    aşkın    süre      içimizde    büyütülen    zehrin     dışarıya     çıkmasıdır.     İslam     adına     ortaya    çıkanların     üzerinden,        daha     önce     benzerlerinin    farklı     coğrafyalarda     denendiği     (Pakistan,     Afga- nistan,    Hindistan,    Irak    vb.)    bir    projeden    başka    bir    şey    değildir.    Dinlerarası    diyalog    denilerek    eğitim    hizmeti      ile      süslenmiş,      gizlenmiş      bir      zehirden    bahsediyoruz.     Bu     zehrin     etkisinden     kurtulmak    kolay     değil;     yanlış     teşhis     yanlış     tedavi     demektir    ki bu da sonu ölüm demektir. 15    Temmuz    yeryüzünden    silinmek    istenen    İs - lam’ın    son    direnişidir.    Şair    diyor    ya:    Sen    bir   devsin/      Yükü      ağırdır      devin;      Kalk      dav- ran ve sevin işte bu aziz millet, tasavvuf  hamuru ile yoğrulmuş bu millet,  15 Temmuz’da 
Millî İradeye Sahip Çıkmak veya Paralel Dine Hayır
© Copyright 2017 | Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği